Ejen_Studio web-design & php-development Ukraine
stack torпослуги
advantages tor переваги
projects torпроекти
contacts torконтакти


We perform simple and minimalist web-design and php websites development.

Our stack includes:

 • php code as for server backend and database utilization;
 • Mysql (Mariadb);
 • Linux Apache server with .htaccess rewrites/redirection;
 • html;
 • css;
 • javascript.

Our priorities:

 • mobile friendliness;
 • performance and minimal network traffic load;
 • security;
 • simplicity;
 • open-source.

Both supportive microtasks and tasks where deeper insight needed are acceptible:

 • html/css markdown, editing, validation;
 • php code creation, revision, repair, modernization, customization;
 • optimization and consulting.

Виконуємо простий та мінімалістичний вебдизайн і створення php-коду для вебсайтів.

Наш стек включає:

 • php-програмування бекенду із можливістю використання баз даних;
 • Mysql (Mariadb);
 • Linux Apache сервер із .htaccess rewrites/redirection;
 • html;
 • css;
 • javascript.

Наші пріоритети:

 • гнучкі мобільні версії сайтів;
 • продуктивність та мінімальне використання мережевого трафіку;
 • безпека;
 • простота;
 • використання відкритого коду.

Виконаємо як допоміжні "мікро-" завдання, так і завдання, де потрібне глибоке "занурення" в проект:

 • розмітка, редагування, валідація html/css;
 • створення, перевірка, виправлення, модернізація, кастомізація php-коду;
 • оптимізування та консультування.

Advantages:

 • focus on minimizing the customer's trouble with further service (ideal for business card sites that are created according to the "shoot and forget" principle);
 • simple and clear code, easy to understand;
 • independence from third-party libraries, wrappers, templates or applications that make "life" easier for the designer, but complicate it for the customer, due to the need to update, change the syntax in new versions, etc.;
 • placement of all site resources "in one place", minimizing traffic, downloads or links to third-party resources;
 • absence of "advertising" or other "marketing" code that "does not work for the customer";
 • "minimum code - minimum security threats" - not using well-known cumbersome templates and tools (such as Wordpress) makes your site more protected from common cyber-attacks;
 • affordable price.

Переваги:

 • орієнтованість на мінімізацію клопіту замовника з подальшого обслуговування (ідеально для сайтів-візитівок, які створюються за принципом "зробив і забув");
 • простий і зрозумілий код, легкий для сприйняття;
 • незалежність від сторонніх бібліотек, оболонок, шаблонів чи застосунків, які полегшують "життя" для дизайнера, але ускладнюють його для замовника через потребу оновлення, зміну синтаксису в нових версіях, тощо;
 • розміщення всіх ресурсів сайту "в одному місці", мінімізація трафіку, завантажень чи посилань на ресурси третіх сторін;
 • відсутність "рекламного" чи іншого "маркетингового" коду, який "працює не на замовника";
 • "мінімум коду - мінімум безпекових загроз" - невикористання загальновідомих громіздких шаблонів та інструментів (таких як Wordpress) робить ваш сайт більш захищеним від поширених кібер-атак;
 • доступна ціна.

Projects:

www.lawanalytics.top

www.lawanalytics.top - інформаційний ресурс для юриста в галузі договірного права та арбітражу

theologica.pp.ua

theologica.pp.ua - онлайн бібліотека електронних книг

safa.pp.ua

safa.pp.ua - література Близького Сходу (електронні книги)

Contacts:

telegram tg logo

@ejen_design

https://t.me/ejen_design

e-mail:

ejen_studio@mailo.com

Free Web Hosting